img
img
img
img
img

โปรแกรมพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โปรแกรมจินตคณิต ภาษาจีน ว่ายน้ำ โปรแกรม ABLE Program ดนตรีสากล มีบริการรถรับ-ส่ง

โครงการเพชรเอกปัญญา

สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ "เพชรเอกปัญญา" มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามเต็มศักยภาพ

คุณครูกว่า 130 คน

เรามีครูผู้สอนมากกว่า 130 คน เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมการเรียนกว่า 10 โปรแกรมการเรียน ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

About Us

โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values.

เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนการศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนการศึกษา
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565

ที่ห้องวิชาการ อาคาร 5 โรงเรียนเอกปัญญา
รายละเอียด ทุน ม.1 คลิกที่นี่

รายละเอียด ทุน ม.4
คลิกที่นี่

Read More

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกปัญญา

"ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ อ.สมเด็จ พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19"

เช้านี้  (18 พ.ย. 2564) เวลา 07.30 น.  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเอกปัญญา และโรงเรียนแซงบาดานบ้านบากวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับโรงเรียน คณะครู และผู้บริหาร ที่กลับมาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
 
          จากการลงพื้นที่ พบว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ทั้งการจัดระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่างในการเข้าแถว การจัดสถานที่ในโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ให้มีพื้นที่โล่ง พร้อมจัดจุดล้างมือไว้บริการทั่วทั้งโรงเรียน ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอน ได้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน  คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจำกัดนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Online และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยที่โรงเรียนเอกปัญญา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอสมเด็จ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริด ระหว่างการเรียนออนไซต์ในห้องเรียนกับการเรียนออนไลน์จากที่บ้านในเวลาเดียวกัน ทำให้นักเรียนไม่สูญเสีย โอกาสทางการเรียนรู้

        โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อให้มีการเรียนการสอนให้โรงเรียนแบบปกติหลังจากที่ต้องใช้วิธีเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษา ต่อลูกหลานกาฬสินธุ์ของเรา  ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตลอดคือการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด  อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนต้องปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention for COVID-19 ด้วยการป้องกันตนเองสูงสุด คิดเสมอว่าคนใกล้ตัวอาจเป็นคนติดเชื้อและเราเองก็อาจเป็นคนแพร่เชื้อได้  ดังนั้นต้องเข้มงวดมาตรการ DMHTT ต่อเนื่อง และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง และคนในครอบครัว

Read More

แนวปฏิบัติต่างๆ ของคุณครู ในช่วงโควิด 19Read More

ปฏิทินการมาเรียน เดือน พฤศจิกายน

Read More

แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง และนักเรียน ในการมาโรงเรียนช่วงการแพร่ระบาด โควิด

แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง และนักเรียน ในการมาโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกปัญญา

Read More

ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาเรียน On-site

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกคน มาเรียนที่โรงเรียน (On-site)

และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

Read More

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สถาบันเกอเธ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนเอกปัญญา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา

ศิษย์เก่าคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวรดา นาทองบ่อ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวฐิติชญา สารขันธ์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอทิตญา บัญโสภา

มากกว่า

10

Program

มากกว่า

1700

Students

มากกว่า

10

Project

มากกว่า

130

Teachers