แผนผังบุคลากร

 1. img
  ดร.อาคม อึ่งพวง
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  img
  นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค
  ผู้จัดการ
  img
  นางประไพวัลย์ พิริยชูสิทธิ์
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  1. img
   ดร.ปรีดา ลำมะดา
   ผู้อำนวยการ
  1. img
   น.ส.พงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ
   รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. img
   นายวิรัตน์ บรรจง
   รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  3. img
   นางอัมพร ปัญญามี
   รอง ผอ.ฝ่ายบุคลากร
  4. img
   นายมนต์แทน เกษมทรัพย์
   รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  1. img
   น.ส.นราวัลย์ ศึกนอก 
   เลขาฯ ผู้จัดการ
  2. img
   น.ส.ดาราณี พรหมเมตตา
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  1. อนุบาล

   1. img
    นางลำพวน เทพศรี
    ครูประจำชั้น ตอ.
   2. img
    น.ส.พรทิพย์ พิมพ์เภา
    ครูประจำชั้น ตอ.
   3. img
    นางทัศนีย์ ดลอารมณ์
    ครูประจำชั้น อ.1/1
   4. img
    น.ส.หนึ่งฤทัย สุธาธรรม
    ครูประจำชั้น อ.1/1
   5. img
    น.ส.คนึงนิจ พันธ์สุวรรณ
    ครูประจำชั้น อ.1/2
   6. img
    นางวรรณกร บุญรอด
    ครูประจำชั้น อ.1/2
   7. img
    น.ส.นันทชพร สินธุโคตร
    ครูประจำชั้น อ.2/1
   8. img
    น.ส.ปรัศนีย์ คำหงษา
    ครูประจำชั้น อ.2/1
   9. img
    นางกมลรัตน์ ไพศาล
    ครูประจำชั้น อ.2/2
   10. img
    น.ส.เมตตา รักษาผล
    ครูประจำชั้น อ.2/2
   11. img
    นางนริศรา นพคุณ
    ครูประจำชั้น อ.2/3
   12. img
    น.ส.บังอร สหะชัย
    ครูประจำชั้น อ.2/4
   13. img
    น.ส.จินตนาพร พันธุขันธ์
    ครูประจำชั้น อ.2/4
   14. img
    นางอุไรวรรณ ศรีพอ
    ครูประจำชั้น อ.3/1
   15. img
    เดือนเพ็ญ โยธารส
    ครูประจำชั้น อ.3/1
   16. img
    น.ส.เยาวเรศ จิมไพร
    ครูประจำชั้น อ.3/1
   17. img
    น.ส.สุรัตน์ นครแก้ว
    ครูประจำชั้น อ.3/2
   18. img
    น.ส.ศรีสุพรรณ บุญคูบอน
    ครูประจำชั้น อ.3/2
   19. img
    น.ส.รติรส โคตเคน
    ครูประจำชั้น อ.3/3
   20. img
    นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์
    ครูประจำชั้น อ.3/4
   21. img
    น.ส.สิริพร บุญรวม
    ครูประจำชั้น อ.3/4
  2. ประถมต้น

   1. img
    นางสุชาดา ไพศาล
    ครูประจำชั้น ป.1/1
   2. img
    น.ส.ณัฏฐนิชา ฆารบุญ
    ครูประจำชั้น ป.1/1
   3. img
    น.ส.วิไลพร โชติประเสริฐ
    ครูประจำชั้น ป.1/2
   4. img
    น.ส.ภัครมัย นะวะสิมมา
    ครูประจำชั้น ป.1/2
   5. img
    น.ส.สุภัทธา มีแก้ว
    ครูประจำชั้น ป.1/3
   6. img
    น.ส.ณัชชา หมื่นรักษา
    ครูประจำชั้น ป.1/3
   7. img
    น.ส.พิไลลักษณ์ พลเยี่ียม
    ครูประจำชั้น ป.1/4
   8. img
    นายภานุเดช อุตะมะชะ
    ครูประจำชั้น ป.1/4
   9. img
    น.ส.ฑัชราพร นอบน้อม
    ครูประจำชั้น ป.1/5
   10. img
    น.ส.ชุติมา แสงสุด
    ครูประจำชั้น ป.1/5
   11. img
    น.ส.จตุพร สาทิพย์จันทร์
    ครูประจำชั้น ป.2/1
   12. img
    น.ส.สิรินาถ หาญสินธุ์
    ครูประจำชั้น ป.2/1
   13. img
    น.ส.วณิภา จงเรียน
    ครูประจำชั้น ป.2/2
   14. img
    น.ส.เบญจมาศ ชารีรักษ์
    ครูประจำชั้น ป.2/3
   15. img
    น.ส.พนิดา เนตรเสนา
    ครูประจำชั้น ป.2/4
   16. img
    น.ส.พัทฐิรินทร์ โลหา
    ครูประจำชั้น ป.2/4
   17. img
    นายชุมพงฐ์ บูชาทิพย์
    ครูประจำชั้น ป.2/4
   18. img
    น.ส.มินตรา อยู่คง
    ครูประจำชั้น ป.3/1
   19. img
    น.ส.ศรัทธาทิพธ์ บุญบุบผา
    ครูประจำชั้น ป.3/1
   20. img
    น.ส. ณัฐนิชา บุตอัง 
    ครูประจำชั้น ป.3/2
   21. img
    น.ส.ปายทิยา อรรณคง
    ครูประจำชั้น ป.3/3
   22. img
    น.ส.อัจฉรา สันตะโร
    ครูประจำชั้น ป.3/3
   23. img
    น.ส.เสาวนีย์ วารินทร์
    ครูประจำชั้น ป.3/4
  3. ประถมปลาย

   1. img
    น.ส.อภิญญา ผลภิญโญ
    ครูประจำชั้น ป.4/1
   2. img
    น.ส.วารุณี ทิพประมวล
    ครูประจำชั้น ป.4/2
   3. img
    นายสมบูรณ์ วิเศษไชย
    ครูประจำชั้น ป.4/2
   4. img
    น.ส.ภัทษร เตื้อติสอน
    ครูประจำชั้น ป.4/3
   5. img
    นายสุวิทย์ ปัญญารส
    ครูประจำชั้น ป.4/3
   6. img
    น.ส.อุทัย วงษ์ไชยา 
    ครูประจำชั้น ป.4/4
   7. img
    น.ส.ธรรมจารีย์ ราชสิงห์
    ครูประจำชั้น ป.5/1
   8. img
    น.ส.กันยารัตน์ จันทร์แขก
    ครูประจำชั้น ป.5/2
   9. img
    น.ส.ชวัลลักษณ์ จันทร์ณรงค์
    ครูประจำชั้น ป.5/3
   10. img
    น.ส.สมปรารถนา แก้วพุ่ม  
    ครูประจำชั้น ป.5/4
   11. img
    น.ส.วรรณภา นาหัวนิล
    ครูประจำชั้น ป.6/1
   12. img
    น.ส.แจ่มประไพ พิมขุนทด
    ครูประจำชั้น ป.6/1
   13. img
    นายอดิศักดิ์ ปิตตังนาโพธิ์
    ครูประจำชั้น ป.6/2
   14. img
    น.ส.กีรภา เทพศรี
    ครูประจำชั้น ป.6/2
   15. img
    น.ส.ขวัญเรือน ศรีเวียง
    ครูประจำชั้น ป.6/3
   16. img
    นายวัชระ ระวิไชย
    ครูประจำชั้น ป.6/3
  4. มัธยม

   1. img
    น.ส.เฉลิมขวัญ คนซื่อ
    ครูประจำชั้น ม.1/1
   2. img
    น.ส.กวินทรา จันทร์ตรี
    ครูประจำชั้น ม.1/2
   3. img
    นายวรานนท์ สวัสดีผล
    ครูประจำชั้น ม.1/2
   4. img
    น.ส.ศิริรัช ศรีปัดถา
    ครูประจำชั้น ม.1/3
   5. img
    น.ส.แจ่มประไพ พิมขุนทด
    ครูประจำชั้น ม.2/1
   6. img
    น.ส.ศุภรัตน์ แสนพันดร
    ครูประจำชั้น ม.2/1
   7. img
    นายวีรวัตร์ กุดนอก
    ครูประจำชั้น ม.2/2
   8. img
    น.ส.อัจฉราภรณ์ หลิมวาณิชย์
    ครูประจำชั้น ม.2/3
   9. img
    ว่าที่ร.ต.หญิงณัชพร พรมรัตน์
    ครูประจำชั้น ม.3/1
   10. img
    นายสุทิม ภูมาศ
    ครูประจำชั้น ม.4/1
   11. img
    น.ส.ฤทัยรัตน์ ธารสมบัติ
    ครูประจำชั้น ม.4/2
   12. img
    น.ส.กมลรัตน์ ยุววิทยาพานิช
    ครูประจำชั้น ม.4/2
   13. img
    น.ส.รัตติกาล อุปนันท์
    ครูประจำชั้น ม.5/1
   14. img
    นายปองพัสตร์ สายกิติไชย
    ครูประจำชั้น ม.5/2
   15. img
    นายจักราวิทย์ ชมภูบุตร
    ครูประจำชั้น ม.5/2